Anti Sexual Harassment Cell

  1. Dr. Sapna Sachdeva ( Convenor )

  2. Dr. Sapna Nagpal

  3. Mrs. Usha Dahiya

 4. Mr. Sourabh Tripathi